Artikel 1 - Geldigheidsduur van de offertes
Tenzij anders bepaald zijn onze offertes slechts geldig tijdens een periode van 60 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard.

Artikel 2 - Betaling
Bij aanvang van de werken, kan er een eerste begin factuur opgemaakt worden en later een tussen factuur. Het saldo wordt gefactureerd naar mate de werken vorderen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant. Deze begin en tussen facturen moeten betaald worden binnen een termijn van 2 werkdagen, een eind factuur dient betaald te zijn binnen de 30 dagen na hun verzending. Gebeurt dit niet, dan zullen de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest opleveren met als tarief de rentevoet bedoeld in artikel 5 van de wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8% per jaar. Bovendien worden de op de vervaldag verschuldigde, maar niet betaalde, bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75. Van zodra één factuur niet tijdig betaald is of de betaling niet bewezen is aan de hand van een bankuittreksel, hebben wij het recht om onze werkzaamheden op te schorten, in afwachting van een integrale betaling van de vervallen factuur of facturen.

Alle klachten over de facturen moeten binnen de 15 dagen na ontvangst van de factuur worden geuit; nadien zijn ze niet meer ontvankelijk.

Artikel 3 – Prijs
Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW. De offerte is opgemaakt op basis van de plannen of het lastenboek in ons bezit. Wat niet expliciet vermeld staat in de offerte, is niet inbegrepen. Bijhorende technische werktekeningen zijn niet te onzen laste en zullen bijkomend aangerekend worden.

Artikel 4 - Onvoorziene omstandigheden
Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Artikel 5 - Wijzigingen en meerwerken
Alle door de klant bestelde wijzigingen of meerwerken alsook de vaststelling van de prijs daarvoor kan met alle rechtsmiddelen bewezen worden, zoals bv. werfverslagen, schriftelijk akkoord, dagboek der werken etc.

Artikel 6 – Veiligheidscoördinatie
Behoudens andersluidende vermelding zijn de veiligheidsmaatregelen die de veiligheidscoördinator oplegt en die niet bekend zijn op het moment waarop onze offerte wordt ingediend niet begrepen in de offerteprijs.
De kosten van de veiligheidscoördinatie zijn steeds ten laste van de klant.

Artikel 7 - Uitvoeringstermijn
De voorziene uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief.
Projecten waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, worden pas in de planning opgenomen na ontvangt van de vergunning.

Artikel 8 - Verbreking
Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Goederen die reeds door ons besteld zijn of reeds in productie zijn, en die de leverancier niet wenst terug te nemen, dienen eveneens vergoed te worden.

Artikel 9 - Aanvaarding
Tenzij de klant binnen de 15 dagen na beëindiging van de werken schriftelijk een klacht heeft geuit, wordt hij geacht de werken te aanvaarden. Deze aanvaarding sluit voor de klant elk beroep wegens zichtbare gebreken uit.
Indien er een formele (voorlopige) oplevering voorzien is, geldt deze oplevering als aanvaarding. In geval een dubbele oplevering voorzien is, gebeurt de definitieve oplevering één jaar na de voorlopige oplevering, zonder andere formaliteit dan het verstrijken van de termijn.
De datum van de aanvaarding/voorlopige oplevering bepaalt het vertrekpunt van de tienjarige aansprakelijkheid.

Artikel 10 - Lichte verborgen gebreken
Gedurende een periode van twee jaar na de aanvaarding is de aannemer aansprakelijk voor de lichte verborgen gebreken die niet gedekt zijn door de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek. Op straffe van verval van de aansprakelijkheid van de aannemer moet het gebrek door de klant worden aangeklaagd binnen 2 maanden vanaf de ontdekking ervan of vanaf de dag waarop het bekend had moeten zijn.
Elke rechtsvordering op die grond is maar ontvankelijk als ze ingesteld wordt binnen een termijn van een jaar na de dag dat de klant kennis heeft gekregen of had moeten krijgen van het gebrek. Deze termijn wordt evenwel geschorst gedurende de termijn waarbij sprake is van ernstige onderhandelingen met het oog op het vinden van een oplossing voor het probleem.

Artikel 11 - Verplichte verzekering tienjarige aansprakelijkheid
Wanneer voor het bouwproject van uw woning een stedenbouwkundige vergunning vereist is, en deze vergunning na 01/07/2018 werd afgeleverd, dan zijn wij verplicht om onze tienjarige aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken te verzekeren. Indien dit het geval is, dient u ons daarvan in te lichten. In dat geval zal de prijs van deze verzekering aan u worden doorgerekend, ook al staat dit niet uitdrukkelijk in onze offerte vermeld. Het is immers niet steeds mogelijk om de concrete prijs te kennen bij het opmaken van de offerte. 

Artikel 12 - Overdracht van risico's
De door de artikelen 1788 en 1789 van het Burgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de aannemer en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. De aannemer mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan de aannemer betaald heeft.
Bij een beroep op het recht op terugneming mag de aannemer de betaalde voorschotten houden ter vergoeding van zijn schade.
Wanneer de aannemer dit recht uitoefent, brengt hij de klant hiervan bij gewone en aangetekende brief op de hoogte en wordt die geacht hiervan kennis te hebben op de 3de werkdag na de verzending ervan.

Artikel 14 - Garantie van fabrikanten
De garantie voor de geplaatste of gebruikte materialen en producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte garantie.

Artikel 15- Varia
Het verkrijgen van alle vereiste vergunningen en de daaraan verbonden kosten zijn ten laste van de klant.
Stadswater, elektriciteit (16 A) en sanitaire installaties dienen gratis ter beschikking gesteld te worden door de klant.
Het aanvragen van parkeerplaatsen, en het eventueel plaatsen van verkeersborden daarvoor én de daaraan verbonden kosten en/of taksen, zijn ten laste van de klant.
Indien de klant toelaat dat wij onze (vracht)wagens parkeren op zijn oprit, dient hij er zeker van te zijn dit kan zonder schade. Indien er toch schade zou ontstaan door het loutere gewicht van de voertuigen, is alleen de klant daarvoor aansprakelijk. 
De klant dient ervoor te zorgen dat de materialen bij aankomst op de werf onmiddellijk op een veilige manier kunnen worden gestockeerd. De klant zorgt er eveneens voor dat de werf voldoende toegankelijk is en dat de plaatsing van een stelling mogelijk is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan de tuin (bomen, beplantingen, verhardingen etc) die zouden kunnen ontstaan bij de normale plaatsing van de stelling, het plaatsen van een container, het aanvoeren van materiaal etc. Het spreekt voor zich dat wij deze werken met de nodige voorzichtigheid uitvoeren om beschadigingen tot een strikt minimum te beperken. 

Wij hebben het recht om foto’s van de werf te gebruiken als publiciteitsmateriaal.  Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door een de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Onze voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van de eventuele voorwaarden van de klant.

Bepalingen in de offerte die afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan voor op de algemene voorwaarden.

Artikel 16- Privacy
Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst,  het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is BV Hermans Dakwerken, Vlieguit 9-0102, 3061 Leefdaal, Kbo 0448.854.335. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, terug vinden op onze website www.dakwerken-hermans.be.

Artikel 17 – Geschillen
Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven. Het Belgisch recht is van toepassing.